CzechInno vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2019

11.12.2019

Sdružení CzechInno představilo vítěze projektu Vizionáři 2019. Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské i ekonomické oblasti. Konkrétní vliv budou mít například na hospodaření s odpady, zkvalitnění péče po operačním zákroku, podporu plynulosti dopravy nebo na technologickou podporu vzdělávání. Předávání cen se uskutečnilo v úterý 3. prosince 2019 v pražském Hotelu Belvedere. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

Odbornou porotu tvořily instituce zabývající se podporou inovací, aplikovaného výzkumu a podnikání. Konkrétně o projektech rozhodovali zástupci z Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, České exportní banky, Českého statistického úřadu, Komerční banky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, sdružení CzechInno, Technologické agentury ČR, Technologického centra Akademie věd ČR a Úřadu průmyslového vlastnictví. Ocenění Vizionář 2019 si odneslo celkem osm českých podniků a organizací. CzechInno dále vyhlásilo také sedm čestných uznání poroty a již počtvrté udělilo titul Osobnost projektu Vizionáři.

Vítězové projektu Vizionáři 2019
Společnost FUTTEC a.s. získala ocenění Vizionář 2019 za Unikátní technologii FUTTEC pro opravy povrchů silnic. Technologický přínos této inovace přispěje k bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy. Cenu převzala Natálie Friebelová, Marketing Manager společnosti FUTTEC, z rukou vedoucího oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR Petra Hladíka.

Společnost inpublic group s.r.o. se stala Vizionářem 2019 díky svým Digitálním nástěnkám ÁMOS vision a jejich technologickému a společenskému vlivu na oblast vzdělání, osvěty a inspirace pro mladou generaci. Ocenění předala manažerka marketingu a komunikace Českých Radiokomunikací Anna Tůmová jednateli společnosti inpublic group Richardu Prajslerovi.

Společnost LAVARIS s.r.o. obdržela cenu za Unikátní technologii pro recyklaci pneumatik v oblasti recyklace odpadů, druhotných surovin a cirkulární ekonomiky. Projekt je přínosný jak po technologické, tak po společenské i ekonomické stránce. Pro cenu, kterou předával vedoucí oddělení analýz a koncepcí Odboru strategií Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Martin Štícha, si přišel jednatel společnosti LAVARIS George Kara'a.

Společnost ProSpon spol. s.r.o. za Inteligentní endoprotézu se včasnou automatickou detekcí možného selhání získala titul Vizionář 2019 kvůli technologickému a společenskému přínosu v oblasti zdravotnictví, léčby a kvality života pacientů po operačním zákroku. Cenu převzali společně jednatel společnosti ProSpon Jindřich Foubík a vývojový konstruktér Zdeněk Čejka ml. od ředitele odboru mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky Petra Križana.

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o. zvítězila se svou Komplexní systémovou telemetrii pro obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod a úpravny vod a technologický, společenský a ekonomický přínos pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. Jednatel společnosti SATTURN HOLEŠOV Jaromír Tomšů si odnesl cenu z rukou Martina Dudy, člena předsednictva Technologické agentury ČR.

Katedra polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (FChT UPce) si odnesla cenu za technologický a společenský přínos v oblasti smart technologií ve zdravotnictví. Ocenění za Bandážový senzor určený pro detekci optimálního okamžiku pro výměnu obvazových materiálů pomocí barev převzal Doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. z Katedry polygrafie a fotofyziky FChT Univerzity Pardubice od vedoucího EU Pointu Komerční banky a jednatele společnosti KB Advisory Jana Hanuše.

Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. získal titul Vizionář 2019 za První českou nanodružici VZLUSAT-1. Porota ocenila technologický přínos projektu v oblasti kosmického výzkumu. Pro cenu z rukou Jana Hanuše si přišel Ing. Vladimír Dániel, vedoucí programu VZLUSAT-1 z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Společnost Zikmund Electronics s.r.o. zvítězila se svým TechWorm - unikátním kamerovým systémem pro inspekci nepřístupných prostor a technologický přínos v oblasti životního prostředí a veřejné infrastruktury. Cenu převzal jednatel společnosti Zikmund Electronics Petr Zikmund od člena řídicí rady sdružení CzechInno Doc. Ing. Pavla Švejdy, FENg.

Čestná ocenění odborné poroty získali:
- Code Creator s.r.o., SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o. a VŠB - TU Ostrava za mobilní aplikaci Chimera pro šifrovanou komunikaci mezi uživateli,

- Společnost Coming Plus a.s. za ucelený bezpečnostní a navigační systém pro nevidomé COMCON VISION,

- Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze za komplexní podporu společensky prospěšného aplikovaného výzkumu a implementaci inovací v oblasti strojírenství,

- EIA Blockchain Services a.s. za EIA Blockchain - unikátní veřejný blockchainový systém sloužící k posílení důvěry mezi partnery,

- Společnost IQ Structures s.r.o. za nanooptiku pro LED svítidla,

- Společnost SENSE Vital Air s.r.o. za čističku vzduchu SENSE Vital Air,

- Společnost THOME Lighting s.r.o. za svítidlo PRELED 2G MIXCOLOR.

Odborná porota vybrala počtvrté v projektu Vizionáři 2019 výjimečnou osobnost v oblasti českých inovací. V letošním ročníku se touto osobnost stal ředitel Technologického centra Akademie věd ČR Karel Klusáček za celoživotní přínos v oblasti podpory českého inovačního podnikání.

O projektu Vizionáři:
Projekt Vizionáři vznikl již před 9 lety a jeho cílem je oceňovat české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

O sdružení CzechInno:
CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací, zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a zakládajícím partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI), který si klade za cíl napomáhat lepšímu využívání digitálních inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání, pro rok 2020 připravuje roadshow pod názvem Digitální transformace CZ 2020.