Barometr zdravotnictví 2020

17.06.2020

Ředitelé nemocnic v České a Slovenské republice pociťují stále nedostatek zdravotních sester, u lékařů dochází v České republice ke zlepšování situace. 

Na základě aktuálních výsledků mezinárodního průzkumu v roce 2020 byl zaznamenán nárůst u českých ředitelů nemocnic v otázce nedostatku zdravotních sester z 81 % (2019) na 83 % (2020). U ředitelů slovenských nemocnic se jednalo o 82 % (78 % v roce 2019). Nedostatek lékařů pociťuje letos 70 % českých ředitelů (84 % v roce 2019) a 85 % slovenských ředitelů (75 % v roce 2019).

Přesčasy lékařů jsou meziročně vnímány řediteli českých a slovenských nemocnic rozdílně. V případě průzkumu v České republice dochází k poklesu v této oblasti o 5 procentních bodů (64 % v roce 2019, 59 % v roce 2020), zatímco v případě slovenského průzkumu dochází k nárůstu o 10 procentních bodů (48 % v roce 2019, 58 % v roce 2020). Přesčasy zdravotních sester vnímají čeští ředitelé jako problém v roce 2020 méně (41 %) oproti roku 2019 (46 %). U přesčasů zdravotních sester lze v případě slovenského průzkumu ve srovnání s rokem 2019 pozorovat nárůst o 19 procentních bodů (48 % v roce 2019, 67 % v roce 2020).

Dlouhodobě nejoblíbenějším opatřením, jak zajistit dostatečné množství pracovníků, jsou nefinanční benefity (např. dovolená navíc), a to jak v případě ředitelů českých nemocnic (92 %), tak v případě ředitelů slovenských nemocnic (91 %). Další možností, kterou zvolili čeští ředitelé, byla "spolupráce s lékařskými fakultami", a to v 83 % případů, což je nárůst o 9 procentních bodů oproti roku 2019 (74 %).

Tyto závěry vyplývají z výsledků mezinárodního průzkumu organizace HealthCare Institute o.p.s., nazvaného "Barometr zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2020", který byl uskutečněn mezi jeho respondenty během měsíce března a dubna roku 2020. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 154 nemocnic s akutními lůžky v České republice a 103 nemocnic na Slovensku. Celkově odpovědělo 63 ředitelů českých fakultních, krajských, městských a soukromých nemocnic a 33 ředitelů slovenských nemocnic všech těchto forem. Cílem této mezinárodní sondy bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se vedení nemocnic musí potýkat v následujících oblastech:

1. kvalita a dostupnost zdravotní péče,
2. lidské zdroje,
3. bezpečnost,
4. finance,
5. hodnocení rezerv v nemocnicích a zdravotním systému.

V České republice se jedná o 12. ročník průzkumu, na Slovensku probíhá toto dotazníkové šetření již 3. rokem.

DETAILNÍ VÝSLEDKY BAROMETR ZDRAVOTNICTVÍ Z POHLEDU ŘEDITELŮ NEMOCNIC 2020

Většina ředitelů nemocnic v České republice považuje zdravotní systém ve své zemi v celoevropském srovnání za kvalitní (95 % v roce 2020, 91 % v roce 2019), ředitelé slovenských nemocnic jsou v tomto ohledu méně optimističtí (67 % v roce 2020, 75 % v roce 2019).

Největší rezervy v systému zdravotnictví vnímají ředitelé českých nemocnic v následujících oblastech:

- posílení kybernetické bezpečnosti (92 %),
- propojení spolupráce a komunikace s poskytovateli primární péče (91 %),
- zkvalitnění komunikace v rámci zdravotního personálu (86 %),
- větší efektivita práce a optimalizace pracovních procesů v nemocnici (81 %).

Největší rezervy jsou dlouhodobě vnímány v obou zemích v oblasti komunikace. Nejpalčivější oblastí v případě českých rezerv je v roce 2020 posílení kybernetické bezpečnosti (92 % v roce 2020, 66 % v roce 2019). V případě slovenských rezerv je to propojení spolupráce a komunikace s poskytovateli primární péče (97 % v roce 2020, 85 % v roce 2019).

Necelá polovina (40 %) ředitelů v České republice počítá se zvýšením dlouhodobých investic v letošním roce, na Slovensku je to 52 % ředitelů. Pokud jde o investice pro příští rok 2021, na jejich zvýšení se shodla zhruba třetina (37 %) představitelů českých nemocnic, na Slovensku je to zhruba polovina (49 %). Největší investice jsou letos plánovány do nákupu nových přístrojů a vybavení, dále pak do IT technologií a infrastruktury. To potvrdili ředitelé nemocnic v obou zemích.

NEDOSTATEK ZDRAVOTNÍHO PERSONÁLU

Z výsledků průzkumu "Barometr zdravotnictví 2020" vyplynulo, že ředitelé nemocnic pociťují nedostatek zdravotních sester (83 % v roce 2020, 81 % v roce 2019). Toto procento je podobné ve srovnání s výsledky průzkumu na Slovensku, kde se s jejich nedostatkem potýká 82 % ředitelů (78 % v roce 2019). Nepatrně méně, než u sester, trpí ředitelé českých nemocnic nedostatkem lékařů, a to v 70 % v roce 2020 oproti 84 % v roce 2019 (na Slovensku 85 % oproti 75 % v roce 2019). Také se ukázalo, že ředitelé v České republice považují letos přesčasovou práci za problém méně v porovnání s předchozím rokem 2019, a to jak u sester (41 % v roce 2020, 46 % v roce 2019), tak u lékařů (59 % v roce 2020, 64 % v roce 2019). Na Slovensku je situace v této oblasti poněkud opačná, zde přesčasová práce tíží stále více ředitelů, a to jak u sester (67 % v roce 2020, 48 % v roce 2019), tak u lékařů (58 % v roce 2020, 48 % v roce 2019).

62 % ředitelů českých nemocnic postrádá pomocný zdravotní personál (63 % v roce 2019), u ředitelů slovenských nemocnic je to 67 % (58 % v roce 2019).

BEZPEČNOST

Představitelé nemocnic v České republice i na Slovensku se shodují na tom, že k nejvýrazněji vnímaným rizikům z pohledu bezpečnosti personálu patří syndrom vyhoření (73 % ředitelů v ČR, 94 % ředitelů na Slovensku) a agresivita pacientů a jejich příbuzných (70 % ředitelů v ČR, 76 % ředitelů na Slovensku).

Přestože panuje největší obava ze syndromu vyhoření, snahu o omezení práce přesčas deklaruje 54 % ředitelů českých nemocnic (také 54 % v roce 2019). U ředitelů slovenských nemocnic je sledován významný pokles tohoto opatření oproti roku 2019 (63 % v roce 2019, 49 % v roce 2020). Snižování administrativní zátěže pracovníků potvrdilo 64 % ředitelů v ČR (50 % v roce 2019), na Slovensku je to 58 % (45 % v roce 2019).

EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC

V otázce efektivity hospodaření nejsou ředitelé nemocnic jednotní. 62 % ředitelů českých nemocnic se domnívá, že fakultní nemocnice v České republice hospodaří neefektivně, u ostatních nemocnic je to 37 %. 70 % ředitelů slovenských nemocnic považuje hospodaření fakultních nemocnic za neefektivní, u ostatních nemocnic je to 27 %. Zavádět opatření vedoucí k zefektivnění chodu nemocnic požaduje 76 % ředitelů českých nemocnic (70 % v roce 2019), na Slovensku to je 73 % (65 % v roce 2019).

Detailní ukázky a "Best practices" vedení a vrcholového managementu nemocnic, zdravotních pojišťoven a odborníků ve zdravotnictví v oblasti zvyšování efektivity a kvality poskytované péče budou prezentovány v rámci odborné konference "Efektivní nemocnice 2020 - Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic", která se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 v Clarion Congress Hotelu Prague - Vysočany. Aktuální pracovní podobu programu odborné konference naleznete zde.

Detailní výsledky průzkumu naleznete na:
https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr/barometr-zdravotnictvi-2020.html