MŠMT ocenilo studenty a vysokoškolské pedagogy za pomoc při pandemii

14.01.2021

Třináct studentů a absolventů bylo tentokrát oceněno za dobrovolnické aktivity, kterými vypomáhali nad rámec svých studijních povinností během pandemie Covid-19.

I v kategorii vyučujících na vysokých školách bylo ocenění uděleno akademickým pracovníkům, kteří významně přispěli k rozvoji distančních forem výuky. Současně byla udělena i Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dobrovolníkům z řad studentů Masarykovy univerzity za mimořádné zapojení do iniciativy MUNI pomáhá.

"Už od počátku pandemie jsem se zájmem a určitou hrdostí sledoval, jak se vysoké školy, jejich studenti i pracovníci zapojují do celé řady aktivit. Dobrovolnických ve zdravotnických zařízeních i v rámci šití roušek; výzkumných, kdy univerzity daly k dispozici nejen infrastrukturu, ale i vysokou odbornost svých akademických pracovníků; vzdělávacích, kdy vyučující i vedení škol dokázali přejít z téměř výhradní kontaktní výuky na tu distanční. Rozhodli jsme se proto v roce 2020 ocenění zaměřit na výjimečné aktivity studentů i vyučujících související se zvládáním této náročné situace. Bylo nesmírně těžké z předložených návrhů vybrat pouze 13 studentů a absolventů a 6 vyučujících. Můj velký obdiv a dík patří všem nominovaným, ale i všem dalším, ať už studentům, kteří byli povoláni k pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních, v domovech seniorů nebo na odběrová místa, nebo vysoce erudovaným vědcům z prestižních pracovišť vysokých škol, kteří se zapojili do tak důležité osvětové kampaně nebo kteří dali k dispozici vybavení svých laboratoří a pracovišť a umožnili tisk ochranných štítů na 3D tiskárnách. Ocenění si zaslouží i všichni obětaví vyučující, kteří po nocích vytvářeli zcela nové učební opory pro své studenty v online formě a dali je zdarma k dispozici i dalším. Věřím, že budeme v budoucnu schopni společně vzít to dobré, co v této náročné době vzniklo, a dále to rozvíjet ku prospěchu nejen vysokého školství, ale celé společnosti v České republice," uvádí k letošnímu ročníku udělování cen náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček, který stojí v čele obou komisí pro posuzování návrhů na ceny.

Letošní Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu a za mimořádné činy studentů byla oproti minulým ročníkům udělována pouze v kategorii za mimořádné činy studentů. Celkem 10 cen bylo rozděleno mezi 13 studentů a absolventů - 2 ceny jsou tak sdílené, když byly oceněny společné aktivity dvojice a trojice studentů.

Laureáti Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů za rok 2020:

Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) zareagoval na prosbu o pomoc ostravského Alzheimerova centra a ve svém volném čase působil v době koronavirové pandemie jako krizový intervent, pečovatel a psychoterapeut.

Bc. Kateřina Holubová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) se podílela na vytvoření webu Výuka na dálku pro neslyšící a nedoslýchavé studenty. Web obsahuje praktické a technické tipy na zapojení tlumočení, přepisu aj. do výuky na dálku.

Veronika Kamenská (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně) je zakladatelkou mobilní aplikace Nepanikař, která zdarma poskytuje rychlou první psychologickou pomoc. Tato aplikace má 7 modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc.

Jan Melichar (Vysoká škola PRIGO) přes svá vlastní omezení již během nouzového stavu na jaře roku 2020 pracoval jako dobrovolník v městské nemocnici v Havířově a byl personálu velmi nápomocen při zvládání agendy spojené se zadáváním zdravotních záznamů pacientů do nemocničního systému.

Bc. Anna Ničová (Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze) se ujala organizace dobrovolnického šití roušek. Zorganizovala směnný provoz šití v budově školy a na kolejích, a to za dodržení všech hygienických pravidel. Výroba se neobešla bez náročného obstarání materiálu, lidských sil, sterilizace a distribuce.

Veronika Podolská (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity) od počátku nouzového stavu organizovala zajištění ochranných pomůcek a dezinfekčního materiálu ve svém rodném městě Rychnově nad Kněžnou. Ke spolupráci vyhledala 30 švadlen, které našily roušky. Společně s dalšími spolupracovníky zajišťovali jejich distribuci v celém okresu.

Mgr. Klára Rybenská (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové) se ujala celkové koordinace komunitní aktivity 3D tisku čelenek a kompletace obličejových štítů v Královéhradeckém kraji. Čelenky byly tištěny v režimu 24/7 na 3D tiskárnách, jejichž obsluha byla zajišťována zhruba 25 studenty.

Alžběta Šabouková (Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze) obětavě a s velkým osobním nasazením pečovala o seniory, kteří byli postiženi nemocí Covid-19 a v následné péči potřebovali pomoc.

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy) iniciovali vytvoření skupiny dobrovolníků, která pomáhala ve zdravotnických zařízeních a v hygienické službě. Oslovili své kolegy-studenty dalších lékařských a zdravotnických fakult v ČR a jen během prvního dne se do skupiny na sociální síti přihlásilo cca 2000 dobrovolníků.

Bc. Tomáš Bašta, Bc. Tomáš Stanovčák, Bc. Jan Šafařík (Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze) se podíleli na vytvoření webové aplikace, kde počítačový program (tzv. chatbot) odpovídá 24 hodin denně na otázky týkající se koronaviru. Aktuální informace čerpali pouze z ověřených zdrojů. V době začínající pandemie představoval chatbot jednoduchý a lidský přístup k nejvíce potřebným informacím, jako byly např. typické příznaky onemocnění, možnosti ochrany a prevence, přehled aktuálních omezení, pravidla karantény atd.

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získali studenti Masarykovy univerzity, kteří se v rámci dobrovolnického centra MUNI širokou měrou zapojili do aktivní pomoci během pandemie Covid-19. Studenti pomáhají hlavně ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, doučováním žáků ZŠ a SŠ, přímou podporou ohroženým skupinám obyvatel a lidem v karanténě nebo také studentskou právní poradnou.

Teprve druhý ročník Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2020 byl zaměřen na ocenění aktivit a projektů, kterými akademičtí pracovníci zvládli výzvy spojené s distanční výukou během jarní pandemie Covid-19. Stejně jako u studentských cen bylo jedno ocenění sdílené dvojicí vyučujících za společný vzdělávací projekt a oceněných akademických pracovníků je tak celkem 6.

Laureáti Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2020:

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., který působí na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Docent Kopecký se zaměřuje na rizika virtuální komunikace a prostřednictvím projektu E-Bezpečí se věnuje zvyšování digitální gramotnosti budoucích pedagogů a bezpečné výuce v kyberprostoru.

prof. Ivan Dlabač, M.A., který působí na Katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Docent Dlabač inicioval mimořádný studentský semestrální projekt Karanténa, jehož cílem bylo v rámci distanční výuky Ateliéru průmyslového designu navrhnout designérská řešení pro život v podmínkách budoucí pandemie. Vznikly tak například lavičky umožňující vzájemnou fyzickou distanci či systém na zpracování milionů použitých roušek.

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., který působí na Katedře fyziky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Profesor Kulhánek vytvořil v době nouzového stavu ucelený soubor online kurzů věnovaných fyzice zejména pro první ročníky, které jenom na kanálu Youtube mají přes 14 000 shlédnutí. Současně prostřednictvím spolku Aldebaran propaguje astrofyziku a fyziku plazmatu nejen mezi studenty ČVUT.

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., která působí na Katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Doktorka Vejvodová se podílela na vytvoření podpůrných metodických materiálů pro zajištění distanční výuky určených učitelům vysokých, středních i základních škol. Vedla online kurzy a webináře pro vysokoškolské učitele, kde sdílela příklady dobré praxe. Jí spoluvytvořená metodická doporučení pro distanční výuku a distanční ověřování výsledků učení a kompetencí byla prostřednictvím webu MŠMT sdílena pro využití na ostatních vysokých školách.

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. a MUDr. Martin Vejražka, Ph.D., kteří oba působí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, založili portál WikiSkripta, v rámci nějž neobvyklým a mimořádným způsobem zapojují vysokoškolské studenty do výuky a spolupracují s nimi při tvorbě vzdělávacích materiálů. Vzdělávání studentů zapojených do WikiSkript velkou měrou využívá metody peer-to-peer learning a další inovativní přístupy, které následně vedou k vyšší efektivitě učícího procesu a zvýšení motivace studentů.