Na pražských polích se bude hospodařit ekologicky a zodpovědně. Praha má unikátní plán

05.09.2019

V Praze se nachází přibližně 14 000 hektarů zemědělské půdy, z toho je 1 650 hektarů přímo ve správě Magistrátu hlavního města Prahy. Metropole má nyní nový plán, jak zlepšit hospodaření s těmito pozemky. Velké lány budou rozděleny polními cestami, mezemi, remízkami a alejemi, aby nedocházelo ke snižování kvality půdy a k půdní erozi. K podobnému postupu na svých polích hlavní město vyzve i jednotlivé městské části.

"Naprostá většina zemědělské půdy v České republice není obdělávána samotnými vlastníky této půdy, ale pachtýři, kteří ji mají v pronájmu. To má naneštěstí často negativní vliv na kvalitu půdy, protože řada pachtýřů využívá tuto půdu k intenzivnímu zemědělství a je jim jedno, v jakém stavu ji po sobě zanechají. To chce Praha na svých polích změnit," říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Hlavní město se chce s pachtýři (nájemci půdy) domluvit na podpisu "Zásad ekologicky šetrného zemědělství", které by mimo jiné pachtýře zavazovaly k pravidelnému střídání pěstovaných plodin dle osevních plánů, zajištění co nejdelšího pokryvu půdy pomocí meziplodin, správné technice orby, omezení používání chemie při hospodaření, výlučném používání organických hnojiv a dalších opatřeních.

Nově by také jednotlivá pole s jedním druhem plodiny nesměla překročit velikost 5 hektarů. Větší lány by musely být rozděleny pomocí polních cest, mezí, remízků a alejí stromů. Osevní postupy navíc ukládají pachtýřům střídat pěstované plodiny, aby nedocházelo ke zhoršování kvality půdy. Kvalitu půdy pak chce metropole pravidelně kontrolovat pomocí odběrů půdních vzorků.

"V Praze již dochází k obnovování původních a zakládání nových polních cest. Letos na jaře takto vznikly nové polní cesty a meze na poli u rybníku Martiňák v Počernicích. Teď na podzim "rozsekáme" lány na menší pole v Jinonicích, Řeporyjích, Běchovicích a u Sobína. Menší pole pomáhají udržet rovnováhu ekosystému a vrací se do nich původní fauna i flóra. Půda také méně trpí suchem a erozí," dodává náměstek Hlubuček.

Zásady ekologicky šetrného zemědělství by tak do budoucna měly být nedílnou součástí pachtovních smluv. Praha je zároveň připravena jednotlivé zemědělce pozitivně motivovat k přechodu na ekologické a šetrné zemědělství. Zájem o tento projekt již projevily například městské části Vinoř, Čakovice, Praha 12 a další.

"Nechceme, aby se naše krajina pod vlivem intenzivního zemědělství měnila ve vyprahlou poušť. Chováme se zodpovědně a myslíme na budoucí generace," uzavírá Petr Hlubuček.