O novém programu Výstavba pro obce s ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení Hanou Pejpalovou

15.09.2019

S ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ing. Hanou Pejpalovou jsme hovořili o novém programu Výstavba pro obce i o dalších tématech.

V souvislosti s bydlením se často hovoří o jeho dostupnosti a přiměřenosti. Co podle vás tyto dva termíny znamenají?

Dostupnost a přiměřenost bydlení můžeme shrnout tak, že dostupné je takové bydlení, na něž mohou finančně a fyzicky dosáhnout občané, kteří vyvíjejí snahu si bydlení nějakým způsobem zajistit. Přiměřenost znamená, že bydlení by mělo odpovídat jejich možnostem a potřebám. Pro rodinu s běžným příjmem například nemůžeme považovat za přiměřené bydlení ve vile v Praze 2 s bazénem na střeše.

Česká republika se potýká s velkým nedostatkem bytů způsobeným zejména pomalou bytovou výstavbou. Jak může stát a váš fond pomoci řešit tuto situaci?

Problém nedostatku bytů vnímáme, ale nemůžeme mít ambice ho vyřešit plošně. Stát by měl intervenovat jen tam, kde selhává možnost, aby si některé skupiny obyvatel zajistily bydlení vlastními silami. SFRB přispívá tím, že v souladu s koncepcí bytové politiky vytipovává oblasti, kam by měl stát intervenovat. V poslední době to byly třeba mladé rodiny nebo rodiče samoživitelé, sociálně ohrožení lidé nebo senioři. Na ně potom zaměřujeme podporu.

Jsou to jen tyto vybrané segmenty, kde můžeme účinně pomoci a pomáháme. Rozhodně ale nejsme schopni nastartovat masovou bytovou výstavbu. A ani si nemyslím, že nedostatek bytů je plošný po celé republice. Naopak, v malých městech a obcích vzdálených od centra je bytů dostatek, ale trend urbanizace, kdy se všichni chtějí stěhovat do blízkosti velkých měst za lepším výdělkem, lepší prací, lepší seberealizací, přispívá k tomu, že byty chybějí v určitých lokalitách, většinou v krajských městech a v Praze.

Jaký zájem je o program Výstavba pro obce, který byl spuštěn v květnu?

Jedná se o investiční program a každý investiční program potřebuje určitou dobu na rozběh. Podmínky pro podání žádostí jsou specifické, takže to není tak, že by druhý den po vyhlášení výzvy někdo vytáhl kompletně připravený projekt z šuplíku. Navíc je to program pro obce, u něhož musí dokumenty předkládané k žádosti schvalovat zastupitelstvo. O investiční akci nemůže rozhodnout sám starosta nebo úředník z odboru investic. Už teď (8. srpna - pozn. red.) ale máme sedm žádostí a předpokládám, že na podzim po prázdninách, až se začnou scházet zastupitelstva, jejich počet rychle naroste. Z dosavadních zkušeností s jinými programy také vím, že trvá nejméně dva až tři roky, než se nový program dostane ve všeobecnou známost a než se investoři na něj pořádně připraví. Výzva je otevřená, bude určitě běžet i v dalších letech a všichni budou mít dost času se přihlásit.

Kolik peněz je na Výstavbu pro obce vyčleněno?

Pro letošní rok máme 650 milionů korun na dotace a 350 milionů na úvěry. Nepředpokládám, že bychom tyto částky utratili, protože prostředky považujeme za vyčerpané až v době uzavření smlouvy a administrace žádosti nějakou dobu trvá. Nevyčerpané částky se tedy převedou do příštího roku, na který máme z Ministerstva pro místní rozvoj připraveno dalších 340 milionů. A pokud je vyčerpáme, máme slíbeno, že ze státního rozpočtu dostaneme další finance. Konkrétní objem peněz bude záviset na zájmu obcí a jejich schopnosti splnit podmínky programu.

Bude nutné ze strany obcí navázat na výstavbu sociálních bytů nějakou sociální práci s nájemníky?

Podmínkou programu je, že v případě sociálního bytu platí povinnost, aby zde byla dostupná sociální práce. Ale to, jestli sociální práci konkrétní rodina bude využívat, nebo nebude, záleží na obci. Obec musí sama zvážit, jestli nájemníci, které plánuje do bytu umístit, sociální práci potřebují. Nemusí se totiž jednat pouze o osoby, které mají problémy se sociálním začleňováním. Sociální byty jsou určeny třeba i pro zdravotně hendikepované, kteří sociální práci nepotřebují, ale potřebují zase pečovatelskou službu.

Program Výstavba pro obce je poměrně složitý, kombinuje dotaci a úvěr i několik druhů veřejné podpory. Můžete obcím nějak pomoci při přípravě žádosti?

Obcím poskytujeme metodickou pomoc ke všem nástrojům podpory a programům, které Fond spravuje. K Výstavbě pro obce jsme uspořádali několik hojně navštívených seminářů a obce se na nás mohou obrátit i k osobní konzultaci. Často řešíme konkrétní individuální záměry, kdy třeba obec chce na sociální byty přestavět starou školu, bývalou kancelářskou budovu a podobně. Podmínky dané nařízením vlády jsou ze své podstaty obecné a nezacházejí do velkých detailů. To ani nelze předjímat všechny konkrétní situace, které v praxi nastanou. Proto postupně rozpracováváme metodiky a příručky, v nichž případy z praxe zohledňujeme. A co není jasné z metodik, konzultujeme osobně. Odpovědi na nejčastější dotazy plánujeme na podzim zveřejnit na našem webu a také uvažujeme o přípravě webinářů.

Jak budete kontrolovat plnění podmínek programu Výstavba pro obce v průběhu doby udržitelnosti?

Kontroly provádíme už nyní pravidelně u všech našich nástrojů. Program Výstavba pro obce je specifický v tom, že podpora se poskytuje v režimu služeb obecného hospodářského zájmu. To pro příjemce bude znamenat, že nám budou muset každé tři roky dokládat veškeré příjmy a výdaje spojené se správou dotovaného bytu nebo domu. My pak budeme hodnotit, zda nedochází ke generování většího než přiměřeného zisku. Jsou na to poměrně složité výpočty. Tato kontrola bude probíhat po celou dobu poskytování sociálního bydlení, minimálně však 20 let. Obce nás také budou muset pravidelně informovat, komu sociální bydlení poskytly. Budeme tedy mít dobrý přehled o tom, jak obec s byty nakládá a zda podpora pomáhá skutečně cílové skupině osob, pro kterou je určena. Když zjistíme, že obec neplní své povinnosti, jsme povinni případy porušení rozpočtové kázně předávat na finanční úřad, který pak vymáhá dotace zpět.

Očekáváte větší zájem obcí o dotace na sociální byty, nebo o půjčky na dostupné bydlení?

Původně jsem myslela, že bude větší poptávka po dotacích, ale mezi prvními žádostmi převažují ve finančním objemu ty na úvěry. Bude to patrně proto, že obce nemají dostatek vlastních bytů, a přitom potřebují zajistit bydlení pro učitele, zdravotní sestry, policisty a další profese, které tím chtějí do své obce nalákat. Úvěry jsou také velmi výhodné. Uzavírají se na 20 až 30 let a po celou dobu mají fixovaný úrok ve výši referenční sazby EU platné v době uzavření smlouvy, snížené o půl procentního bodu.

Zatím je ale brzy na nějaké závěry. Jsme teprve na začátku a uvidíme, jak se poměr mezi půjčkami a dotacemi ustálí.

Od roku 2014 provozuje SFRB portál o bydlení. Jak se tento nástroj informování veřejnosti osvědčil?

Portál funguje pět let, původně byl zaměřený hlavně na obce. Časem se ale ukázalo, že je třeba informace rozšířit i na širokou veřejnost, která se zajímá o praktické otázky spojené se zajištěním bydlení a o bytovou politiku. Součástí portálu je třeba právní poradna, vzory smluv a formuláře, různé kalkulačky a způsoby výpočtů a podobně. Obce zde najdou informace o programech, které se jich týkají, komentáře přibližující bytovou legislativu, dokumenty vydané v oblasti bytové politiky a odborné články věnující se problematice bydlení.

Jsem přesvědčená, že portál plní svoji funkci velmi dobře, měsíčně ho navštěvuje zhruba 20 tisíc uživatelů. Teď právě připravujeme změnu jeho designu, abychom ho ještě více zatraktivnili, a nedávno jsme také založili facebookový profil.

V jaké fázi je transformace SFRB na Státní fond podpory investic?

Příslušnou novelu zákona, která transformaci umožní, již projednává Poslanecká sněmovna. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který je pro tento sněmovní tisk garantem, ji doporučil schválit. Doufám, že zákon bude schválen ještě do konce roku, aby mohl nabýt účinnost od 1. ledna 2020. Bylo by to mnohem praktičtější, než kdyby začal být účinný až v průběhu roku.

Co všechno bude mít Fond po transformaci na starosti?

Naše činnost se rozšíří do oblasti regionální politiky a cestovního ruchu. Postupně k nám asi přejdou některé programy z Ministerstva pro místní rozvoj, ale bude to dlouhodobý proces. Zatím přesně nevíme, v jaké podobě bude schválen zákon, tak ještě nemůžeme připravovat konkrétní nástroje. Ale už se například dojednalo, že jako první by na náš Fond měl přejít program Brownfieldy pro nepodnikatelské využití. Příští rok tedy zahájíme přípravné práce k tomuto nástroji a postupně, po dohodě s ministerstvem, budeme přidávat další.

Z jakých zdrojů bude Státní fond podpory investic financován?

Budoucností financování Fondu se momentálně zabývá výbor Fondu. Zatím ale z jeho jednání nejsou definitivní výstupy. Do doby, než se zdroje financí vyřeší, budeme odkázáni na státní dotaci přes MMR.

A odkud pocházejí finance pro Fond nyní?

Jsou to naše peníze. Když SFRB vznikl, přešlo na něj z Fondu národního majetku asi 33 miliard korun. Vzhledem k tomu, že se v minulosti vyplácely docela masově dotace na zateplování a rekonstrukce bytových domů, se tato částka snížila. V současné době má Fond k dispozici zhruba 6 miliard plus dalších 5 miliard v pohledávkách. A zatím každoročně vyplácíme formou různých podpor více, než se nám vrací na splátkách úvěrů. Proto, pokud budeme realizovat nějaké nové nástroje, potřebujeme finanční pokrytí z dotací ze státního rozpočtu.

Děkujeme za rozhovor

Pavel Černý

Foto poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zdroj: tisková zpráva

Sponzorem rozhovoru s osobností je měsíčník PRO města a obce.