Primátor předal čestná občanství hlavního města Prahy

19.12.2019

Čestná občanství hlavního města Prahy a Ceny hlavního města Prahy dnes do rukou mimořádných osobností, jejichž dílo je spojeno s hlavním městem a které se zasloužily o šíření jeho věhlasu ve světě, předal primátor Zdeněk Hřib.

Novými čestnými občany hlavního města Prahy se stali onkolog Pavel Klener a režisér Jiří Menzel, stříbrnou medaili hlavního města Prahy obdrželi ředitelka Uměleckoprůmyslového musea Helena Koenigsmarková a dirigent Jiří Chvála.

"Všichni držitelé ocenění jsou kapacity ve svých oborech, přispěli k jejich rozvoji a díky nim mnoho lidí po celém světě ví, kde leží Česká republika a Praha. Jsem velmi rád, že jsem jim mohl dnes osobně poděkovat za vše, co dosud vykonali a co v budoucnu ještě vykonají. Jejich životní příběhy jsou nesmírně zajímavé a inspirativní," uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Medailonky oceněných:

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc:
- Pavel Klener se roce 1967 se stal odborným asistentem na Fakultě všeobecného lékařství UK, kde posléze působil jako docent a v roce 1988 na ní získal hodnost profesora. Od poloviny 70. let se systematicky věnuje problematice onkologické, zejména protinádorové chemoterapii. Patří k zakladatelům této disciplíny u nás.

- V letech 1990 až 2007 se stal přednostou onkologické kliniky UK a později i vedoucím katedry Klinické onkologie 1. lékařské fakulty UK. Mezi lety 2002 až 2007 byl ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfúze.

- V současné době je stále aktivní jako profesor 1. lékařské fakulty UK, konzultant Ústavu hematologie a krevní transfuze a je předsedou akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro onkologii.

- Profesor Pavel Klener se rovněž účastnil veřejného života. V letech 1989 - 1990

zastával funkci ministra zdravotnictví a sociálních věcí. Dva roky byl poslancem České národní rady.

- Mezi lety 1994 -2006 byl prorektorem Univerzity Karlovy pro vědu. Je autorem či spoluautorem mnoha učebních textů, třinácti monografií, dále je spoluautorem dalších pěti monografií. V odborných lékařských časopisech doma i v zahraničí publikoval více než 250 sdělení.

- Profesor Pavel Klener se bezesporu řadí k výrazným osobnostem v oblasti lékařství a zdravotnictví, jehož jeho vysoce odborná a vědecká činnost je úzce spjata s Prahou, kde většinu svého profesního života působí.

Jiří Menzel:
- Jiří Menzel již jako mladý student tíhnul k divadlu. V roce 1962 ukončil studium filmové režie u Otakara Vávry na FAMU v Praze po boku Jaromíra Jireše nebo Věry Chytilové.

- Díky hravé a komediantské atmosféře v jeho tvorbě jsou Menzelovy práce pro české divadlo vždy přínosem. Jako divadelní režisér rovněž působil i v zahraničí, známé je jeho působení v bulharské Sofii nebo v bývalé Jugoslávii.

- Značný ohlas doma i v zahraničí však vzbudila především Menzelova filmová tvorba, ve které dokázal obdivně vyprávět o prostých lidech a jejich nerovném zápase s násilím, byrokracií či totalitní zvůlí.

- Jiří Menzel patří mezi nejuznávanější české filmové tvůrce. Není pochyb o tom, že jeho tvůrčí činnost ovlivnila nejen pražskou divadelní scénu a českou filmovou kinematografii, ale jeho tvorba slaví úspěchy i v zahraničí.

- Rozhodně není pochyb o tom, že svou geniálností ovlivnil filmovou kinematografii jako málokterý režisér ve světě.

prof. Jiří Chvála:
- Pro hudbu vznikající v Česku je Jiří Chvála důležitý již několik desítek let. V roce 1952 odešel Jiří Chvála do Prahy studovat dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění. Studium ukončil v roce 1958 a v následujícím roce začal v rámci katedry dirigování působit i pedagogicky, i když nejdříve jako korepetitor. V roce 1975 byl jmenován docentem a v roce 1986 profesorem oboru dirigování.

- Za více než 50 let působení na fakultě vyučoval celou řadu odborných předmětů a vedl sborové semináře doma i v zahraničí, dirigoval také premiéry několika desítek současných sborových a kantátových skladeb, a to i ve spolupráci s našimi předními komorními a orchestrálními tělesy

- Profesor Jiří Chvála vystupoval prakticky na všech kontinentech a na nejprestižnějších zahraničních pódiích. Jeho úspěch vychází především z jeho vybraného vkusu pro výraz a sloh interpretované hudby, umělecké preciznosti, estetického cítění a fantazie, dramaturgické odvahy a pedagogického umu, ale i umělecké pokory.

- Není tak překvapením, že se získal mnoho cen, například letos je to deset let od chvíle, kdy získal Cenu Bedřicha Smetany.

PhDr. Helena Koenigsmarková:
- Helena Koenigsmarková od roku 1971 až dosud pracuje v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Nejprve pracovala jako kurátorka v odboru nábytku a kovů, od roku 1990 je ředitelkou muzea.

- Za jejího působení v čele muzea se uskutečnila rozsáhlá tříletá rekonstrukce budovy. Na rekonstrukci tento objekt čekal patnáct let, její podmínkou však bylo získání depozitáře, neboť budova přestávala kapacitně stačit. Centrální depozitář, který se nachází ve Stodůlkách, byl otevřen v roce 2016. Na konci roku 2017 pak bylo znovuotevřeno i zrekonstruované muzeum.

- Doktorka Helena Koenigsmarková je členkou celé řady mezinárodních muzejních institucí a rytířkou Řádu umění a literatury ministra kultury Francouzské republiky. Dále působí ve významných uměleckých komisích, například v odborné umělecké radě pro oblast výtvarného umění, architektury a designu Českých center zřízených pro propagaci české kultury a úspěchů české vědy, výzkumu a inovací v zahraničí.

- Podílela se na přípravě projektu Praha - Evropské město kultury roku 2000. Od roku 2014 předsedá Mezinárodnímu výboru pro muzea a sbírky užitého umění a design ICOM/ICDAD.