Rudenská luční prameniště se stanou přírodní památkou

15.03.2020

Seznam přírodních památek na území našeho regionu bude opět o něco bohatší. Na základě nařízení Rady Karlovarského kraje do něj nově přibydou Rudenská luční prameniště nedaleko Vysoké Pece na Karlovarsku. Předmětem ochrany jsou mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy. Ze vzácných rostlin zde můžeme spatřit vstavač nachový, prstnatec májový či například prhu arniku.

"Luční prameniště leží při severním okraji venkovské zástavby v katastrálním území Rudné a jedná se o dílčí část Evropsky významné lokality. Představuje zhruba její jednu dvacetinu, přičemž je rozděleno do tří segmentů o celkové výměře 23,15 hektarů. Cílem nařízení je zachování a zvýšení perspektivy dochovaných stanovišť a nastavení trvalého optimálního managementu území," uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Kromě samotné ochrany ekosystémů a vzácných organismů splňuje ochrana tohoto území další cíl, a to ochranu pramenišť, jako významných forem povrchové vody. Rudenská luční prameniště se nacházejí na jedněch z mála zemědělských ploch, které nebyly v minulosti dotčeny plošnými melioracemi a lze tak v nich a jejich okolí sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů daného typu.

Ochranné pásmo přírodní památky Rudenská luční prameniště se nezřizuje, území je dostatečně zajištěno ochranou Evropsky významné lokality a hospodařením na zemědělské půdě v udržitelném ekologickém režimu. V terénu bude hranice přírodní památky vyznačena v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR hraničními sloupky, pruhy na hraničních stromech a tabulemi s malým státním znakem.