V Zoo Ostrava se dokončuje stavba voliér pro sovy za finanční podpory kraje

16.12.2019

Ostravská zoologická zahrada je řadu let zapojena do projektů na záchranu našich druhů sov - už téměř čtvrtstoletí do projektu na záchranu sovy pálené a 17 let do projektu na záchranu sýčka obecného. Přirozeně odchovaná mláďata bezplatně poskytuje k vypuštění do volné přírody pro posílení divokých populací. Chovné páry jsou dlouhodobě umístěny v zázemí, díky výstavbě nových voliér bude zoo moci prezentovat vzácné sovy i svým návštěvníkům.

Sova pálená (Tyto alba) je kosmopolitním druhem, který s výjimkou Antarktidy obývá všechny kontinenty. V České republice, kde žije poddruh sova pálená středoevropská (Tyto alba guttata), patřila dříve k poměrně běžným druhům. V posledních desetiletích však došlo k výraznému poklesu její početnosti a byla zařazena ke zvláště chráněným druhům do kategorie silně ohrožený druh.

Sýček obecný (Athene noctua) patří k menším druhům sov. Areál rozšíření se táhne od britských ostrovů a Pyrenejského poloostrova přes sever Afriky až po Dálný východ. Nevyskytuje se na severu Evropy a Asie. Obývá otevřenou krajinu s řidšími porosty stromů, vyskytuje se i v blízkosti lidských sídel. V posledních letech došlo ke katastrofálnímu úbytku sýčků. V ČR patří mezi silně ohrožené druhy.

Co sovy nejvíce ohrožuje?

• úbytek přirozených hnízdních míst (doupné stromy, staré zemědělské usedlosti, hospodářské budovy apod.),

• úbytek potravních zdrojů v důsledku používání pesticidů v zemědělství,

• utonutí v otevřených nádržích s kolmými stěnami (bazény, sudy, jímky apod.),

• uhynutí ve vertikálních rourách (např. větracích šachtách), v nepoužívaných nebo sezónně používaných komínech, ze kterých nemohou ptáci vyletět,

• srážky s dopravními prostředky na silnicích i železnici.

Jak můžeme sovám pomoci?

• zamezme vletu do odkrytých svislých rour či nepoužívaných komínů, které mohou sovy považovat za hnízdní dutiny,

• jímky a nádrže s vodou přikryjme, příp. je opatřeme pletivem,

• před zatopením na chatě či chalupě vždy ověřme, že v komíně nebo dokonce až v kamnech není uvězněn žádný pták,

• komín lze opatřit tzv. lapačem jisker, který zabrání vniknutí ptáků dovnitř,

• do nádrží s vodou, které nelze přikrýt, položme na hladinu např. silnější prkénko,

• na vhodné místo, tj. klidné a nepřístupné, můžeme vyvěsit hnízdní budku, např. na strom nebo do hospodářské budovy.

Zoo Ostrava je do repatriačního projektu na záchranu sovy pálené zapojena od roku 1995. Za tuto dobu bezplatně poskytla 460 přirozeně odchovaných mláďat pro vypuštění do přírody. V případě sýčků obecných trvá zapojení do projektu od roku 2003 a počet bezplatně poskytnutých mláďat je 104. Ochránci přírody ze zoo při repatriaci velmi úzce spolupracují se Záchrannou stanicí v Bartošovicích a dalšími odborníky. Kromě těchto druhů sov poskytuje i mláďata puštíků bělavých a výrů velkých.

Nové voliéry vznikly na jedné z botanických stezek - na Cestě vody. Jedná se o komplex pěti voliér, kde budou kromě sov pálených a sýčků obecných i další druhy našich sov, například puštíci bělaví (Strix uralensis macroura), jejichž mláďata poskytujeme pro vypuštění do přírody Rakouska, dále pak sýci rousní (Aegolius funereus) a další. Sýčci a sovy pálené byli dosud chováni v zázemí, nově tak budeme moci představit tyto sovy i našim návštěvníkům.

Celkové náklady na výstavbu voliér činily přes 2,7 mil. Kč. Částkou 0,5 mil. Kč realizaci podpořil Moravskoslezský kraj.