Biodiverzita v zoo: Motýli a brouci ve městě

10.08.2020

Nejen milovníci přírody si v posledních letech mohli všimnout změny v obhospodařování zelených ploch ve městě. Dříve až desetkrát ročně sekané plochy se sekají pouze dvakrát až třikrát a navíc zde vznikla spousta záhonů s kvetoucími druhy bylin lemující chodníky a cesty. Na to ihned zareagovali nesčetní zástupci hmyzu včetně cenných opylovačů. A najednou zde můžeme pozorovat i druhy brouků a motýlů, které jsme zde nikdy předtím neviděli. Útočištěm pro mnoho druhů bezobratlých je i přírodní areál Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava.

V některých letech se můžeme setkat doslova s invazívním výskytem krásných baboček bodlákových (Vanessa cardui). Jedná se o tažné motýly, kteří k nám přilétají z jižní Evropy. Ve střední a následně i východní a severní Evropě se narodí většinou dvě nové generace. Jejich zástupci pak táhnou zpět do jižní Evropy. Při tahu využívají vzdušných proudů, které jim umožňují dosáhnout i rychlosti 100 km/hod. "Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) je nápadný velký motýl. Uvidíme jej zejména na okrajích lesů. Sytí se nektarem např. na bodlácích, pcháčích i na tzv. "motýlím keři", tj. komuli Davidově (Buddleja davidii). Živnou rostlinou housenek jsou téměř výhradně violky. Soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus) se kromě Irska vyskytuje v celé Evropě. Samci si vždycky bedlivě hlídají svá teritoria a napadají nejenom příslušníky svého druhu. Housenky žijí na různých druzích trav. Zde si vytvářejí zámotek z listů travin a v něm i přezimují. Zde je dobře vidět, že je důležité, aby část travních porostů zůstala i před zimou neposekána. Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) byl ještě před 30 lety u nás považován za téměř vyhynulý druh brouka. Najednou jeho počty začaly strmě narůstat a dnes patří mezi zcela běžné druhy. Můžeme se s ním setkat za slunečných dnů na nejrůznějších kvetoucích bylinách, v ostravské zoo nejčastěji na kopretinách. Housenky se živí na tlejících částech bylin, ještě v tomtéž roce se zakuklí a vylíhnou se dospělí brouci, kteří pak přečkávají zimu," popisuje Otakar Závalský, odborný pracovník zoo a koordinátor biodiverzitních opatření.

Video zachycuje výše popsané zástupce motýlů a brouků v areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava.

Mezi důležité součásti městského prostředí patří parky a zahrady s rozptýlenou zelení. Zelené plochy jsou až o 4 °C chladnější než asfalt, a zlepšují tak významným způsobem klima ve městě. Slouží také jako cenný biotop pro řadu bezobratlých živočichů. Při vhodném způsobu hospodaření se tyto zelené oázy mohou stát květnatými loukami plnými motýlů a sarančí. Nejcennější jsou z tohoto pohledu pestré travní plochy s příměsí kvetoucích bylin. Různorodé porosty bezpečně přitáhnou spoustu druhů hmyzu a zůstávají zelené i při vysokých teplotách. Zelené pásy ve městech by se v průběhu roku neměly sekat najednou, ale postupně, aby se hmyz mohl pokaždé přesunout na neposekanou plochu.