Vyhlášení V. ročníku soutěže Věda pro zemi

02.04.2020

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje pátý ročník soutěže Věda pro zemi. I letos má tři kategorie, ve kterých lze soutěžit - o nejlepší bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci související s některým ze zadaných tematických okruhů. Přihlášky do soutěže lze posílat do 31. srpna, vyhlášení výsledků proběhne na podzim roku 2020. Muzeum oceněným zajistí vydání jejich prací v podobě odborné publikace nebo článku, včetně finanční odměny.

Cílem soutěže Věda pro zemi je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a zároveň v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich vědeckých textů a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

"Každý rok se do soutěže Věda pro zemi hlásí více autorů a témata jejich odborných prací jsou opravdu rozmanitá, široké je i spektrum vysokých škol, na kterých vznikaly. To potvrzuje fakt, že zemědělství je stále nedílnou součástí našich životů a týká se téměř všech vědních disciplín. Soutěž je přínosem také pro muzeology, i v našem oboru je důležité stále sledovat nové vědecké poznatky," říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.


Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie - bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích. Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené, napsané v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a řešit problematiku níže uvedených tematických okruhů.

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie, včetně finančního ocenění.

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 4. - 31. 8. 2020
Hodnocení prací: 1. 9. - 31. 10. 2020
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: pravděpodobně listopad 2020

Tematické okruhy
• Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba
• Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství
• Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém
• Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství
• Mechanizace zemědělství
• Zemědělská ekonomika
• Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie
• Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj
• Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie
• Kulinární dědictví českých zemí
• Osobnosti zemědělství
• Archeologie zemědělství
• Muzeologie

Soutěžní práce hodnotí komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea. Každá práce bude přidělena posuzovateli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a který vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné.

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním a zasláním elektronické přihlášky. Termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2020. Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi.

Soutěž se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.