Základem zdravého vývoje dítěte je pohyb

08.11.2022

"Špatné držení těla, problémy s páteří, nefunkční hluboký stabilizační systém, ochablé břišní a zádové svalstvo i špatně fungující dýchací ústrojí," zaznívá stále častěji z ordinací pediatrů. Je to důsledek nedostatečné všeobecné tělesné přípravy v rodině i ve škole. Pravidelná pohybová aktivita je pro děti velmi důležitá, ať už si jde zaběhat do lesa nebo na ovál.

Pomineme-li zdravotní omezení, nechuť k pohybu či špatnou motivaci, bývá častým kamenem úrazu chybějící možnost jít si zasportovat. Na toto by se dalo namítnout, že běhat, skákat i jinak "řádit" se dá na louce, v lese nebo na chodníku. To sice ano, ale ne vždy se rodičům podaří jít si s dcerou či synem třeba zaběhat. A ruku na srdce, kdo pustí dítě samotné do lesa anebo před dům, kde je velký provoz?

Problematikou nedostatku sportovišť se zabývají i představení měst a obcí. Nutno podotknout, že jim povinnost zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění, ukládá zákon o podpoře sportu. Tento plán rozvoje by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit.

Většina starostů přistupuje k tomuto úkolu velmi odpovědně a pro své občany zřizují, případně rozšiřují či modernizují sportovní infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé finanční zatížení rozpočtu, snaží se starostové k financování výstavby i obnovy sportovišť využívat dotace. Ovšem, než potřebné peníze dorazí na účet chvíli to potrvá. Proces schvalování žádosti sice nějaký ten čas zabere, ale určitě se vyplatí o dotaci zkusit požádat. 

Jak tedy na to?

Pravdou je, že termín "dotace" doslova protkal slovník dnešní doby. Avšak vyznat se v této problematice a terminologii vůbec zůstává obtížnou úlohou. Pokud zájemci o dotaci nemají dostatek zkušeností a znalostí, je určitě vhodné obrátit se na profesionály, kteří znají konkrétní specifika jednotlivých dotačních programů a vše důkladně připraví tak, aby byly splněny požadované podmínky.

Potřebnou odbornou podporu poskytne žadateli o dotaci dotační průvodce, jenž sleduje nové dotační výzvy, ví, kdo a kde je vyhlašuje, umí rozklíčovat, zda je výzva vyhlášená na národní či nadnárodní úrovni a rovněž si je vědom rozdílnosti vyžadovaných náležitostí.

Firma se zkušenostmi v dotační oblasti, jakou je například společnost Artendr, na sebe hned od začátku převezme kompletní administrativní zátěž spojenou s vyřízením žádosti dotaci a veřejnými zakázkami včetně přípravy a řízení projektu. Žadatele provede celým procesem financování, ochrání jej před hrozícími problémy a zbaví je případných rizik. 

To znamená, že dotace, projekty a veřejné zakázky zajistí na klíč.

Náročnost dotačního řízení okusil i PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel společnosti Artendr s.r.o., když z pozice starosty obce Cerhenice, tehdy jako osoby neznalé oboru, celým procesem prošel. Dokáže tak dnes pomoci žadatelům s vyřizováním jejich žádostí, aby měli jistotu, že peníze z dotace získají.

A jak tedy celý dotační proces probíhá a s čím konkrétně vám dotační průvodce pomůže?

Vše začne tím, že zájemce o dotaci odešle formulář pro nezávaznou konzultaci. Na základě vzniklé poptávky s uvedením požadavků se konzultanti společnosti Artendr s žadatelem domluví na schůzce - osobní, telefonické či on-line přes webkameru. Na tuto schůzku se předem připraví právě dle informací zadaných ve formuláři. Proto je dobré, aby tyto informace byly pokud možno podrobné. Ušetří to čas oběma stranám.

Informační schůzka slouží zejména k ujasnění představ žadatele. Specialisté vyberou nejvhodnější titul na míru dle možností, například podle způsobů financování, výše spoluúčasti, termínů realizace, způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Po schůzce žadatel obdrží e-mail s detaily o budoucím průběhu řízení. V tuto chvíli je už vše v rukou dotačních expertů.

Projektoví manažeři posoudí záměr a ověří jeho proveditelnost. Dohlédnou na to, aby projekt výstavby případně modernizace sportoviště či hřiště obsahoval všechny náležitosti a splňoval pravidla jednotlivých dotačních výzev. Projekt s poskytovatelem dotace také konzultují, a to nejen na začátku, ale i v jeho průběhu. Vedle toho zařídí veškerou potřebnou dokumentaci, kam spadá projektová dokumentace, územní rozhodnutí a stavební povolení, rozpočet, a další dokumenty, které vyžaduje dotační orgán. Odborný tým potom vyhodnotí rizika, jež mohou nastat; snaží se je eliminovat, eventuálně zmírnit jejich dopad. Na tuto fázi pak navazuje podání žádosti.

Podání žádosti o dotaci se skládá ze tří základních částí, konkrétně se jedná o zpracování žádosti, studii vytvořenou dle vybraného dotačního programu a doložení povinných příloh. Podáním žádosti ve zvoleném programu se rozjíždí samotné dotační řízení.

Nyní následuje čekání na rozhodnutí. U národních dotací se čekací doba pohybuje kolem tří až šesti měsíců, u evropských to potom bývá zpravidla půl roku až deset měsíců.

V případě, že je žádost vyhodnocena kladně, musí se doložit dokumenty pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zvláště pak smlouva o vysoutěžení dodavatele / zhotovitele projektu. Toto lze provést jediným možným způsobem, tedy prostřednictvím veřejné zakázky. Vypsání tendru je dáno zákonem. Opětovně s sebou nese velké množství administrativy; dále časovou náročnost i možná rizika. Žadatel ale může být v klidu, protože všechny zmíněné povinnosti na sebe v rámci spolupráce přejímá společnost Artendr, už nejen jako dotační průvodce, ale i spolehlivý partner v dotačním řízení.

Následně je vydán dokument stanovující celkové náklady akce, výši dotace a spoluúčast obce při stavbě či rekonstrukci sportoviště. Dokument vymezuje též závazné parametry a termíny pro realizaci.

Schválená dotace však neznamená, že žadatel automaticky a ihned obdrží peníze. Naopak. Většina dotací je vyplácena až po skončení realizační fáze projektu anebo minimálně po ukončení přesně specifikované části. Do té doby zastává žadatel taktéž roli investora a vše si musí hradit z vlastních zdrojů. Pokud toto není v jeho silách, pak může požádat o bankovní úvěr.

V tomto okamžiku je vše připraveno a žadatel / příjemce dotace může začít uskutečňovat svůj sen. Ovšem ani tady není ušetřen dokládání a prokazování.

V průběhu realizační etapy se klade důraz na správně a důkladně vedené účetnictví, plnění závazných ukazatelů, cílů a termínů. Toto plnění a dodržování povinností předepsaných v dotační výzvě, respektive v dotačním programu se dokládá průběžnými monitorovacími zprávami. Současně jsou stanovená pravidla ověřována formou kontrol poskytovatelem finanční podpory. Poslední stadium realizační části projektu tvoří závěrečná zpráva, nebo-li závěrečné vyhodnocení akce, které komplexně shrnuje celý průběh dotačního řízení. Zde se nejčastěji dokládá předávací protokol, kolaudační rozhodnutí, případně jiný doklad opravňující stavbu, fotodokumentace, faktury a v neposlední řadě také výpisy z účtů.

A konečně přichází čas požádat o peníze. 

K tomu existuje dokument, na jehož základě vyplatí kontrolní orgány dotaci na účet příjemce.

Po vyplacení finanční částky musí žadatel dostát udržitelnosti projektu, jež představuje další důležitý krok celého procesu. Jde o dobu, po níž musí příjemce zachovat výstupy a výsledky projektu v nezměněné podobě čili dodržet předem vymezené období, kdy budou prakticky využívány služby anebo výrobky podpořeného projektu s pozitivním dopadem. Doba udržitelnosti je zpravidla stanovená na 5 let ode dne ukončení fyzické realizace projektu. Její dodržování se stává předmětem kontrol poskytovatele podpory. U evropských dotací se každý rok předkládá navíc také monitorující zpráva, jež informuje, jak je projekt využíván. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může poskytovatel požadovat vrácení části nebo dokonce celé částky dotace.

Z vyhlášeného dotačního programu bývá podporována výstavba, rekonstrukce nebo modernizace sportovišť včetně zázemí - šaten, sprch, sociálního zařízení, nářaďoven a podobně. Výše dotace se zpravidla odvíjí od počtu obyvatel obce (města) v době podání žádosti o dotaci.

V této souvislosti spojila své síly s firmou Artendr starostka obce Suchomasty. V obci bylo třeba rozšířit sportovní infrastrukturu základní a mateřské školy, a proto se obrátila na Marka Semeráda. Vznikl tak záměr vybudovat multifunkční sportovní plochu se zázemím. Vybudované sportoviště budou v dopoledních hodinách primárně využívat žáci základní školy v rámci tělesné výchovy a podobně i děti z mateřské školy. Sekundárně, především v odpoledních hodinách, budou hřiště užívat spolky. Prostor rovněž využije obec třeba při příležitosti konání víkendových turnajů a podobných akcí. Celkové náklady činily 13 964 180 korun. Společnosti Artendr se od Ministerstva pro místní rozvoj podařilo získat dotaci ve výši 5 000 000 korun. Zbytek, tedy 8 964 180 korun, pokryla obec z vlastních zdrojů.

Podobnou zkušenost uvádí i starostka obce Borová. Zde Marek Semerád a jeho tým opět zúročili své zkušenosti a získali pro obec dotaci na výstavbu nového víceúčelového hřiště, jež nahradilo staré asfaltové hřiště vedle místní základní školy. Žáci školy v Borové mohou nyní sportovat na krásném novém povrchu. Ten je využíván i k mimoškolním aktivitám, jakými jsou sportovní turnaje ve volejbale, v nohejbale a tak podobně. Dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Sportovní infrastruktura byla připsána v plné požadované výši 1 592 000 korun. Spolupráce trvala 21 měsíců, během nichž zajistili konzultanti a manažeři kompletní projektovou dokumentaci, vypracovali a podali úspěšnou žádost o dotaci a zajistili následnou administrativu veřejné zakázky. Podali zkrátka stoprocentní výkon.

Ať už se jedná o vybudování nového anebo o rekonstrukci stávajícího sportoviště či hřiště, jde především o to, aby nejen děti měly možnost sportovně se vyžít.

Pro zdravý vývoj dítěte je nutná alespoň jedna hodina pohybu denně. Bohužel, skutečnost je taková, že děti školou povinné se hýbou v průměru asi tři hodiny týdně, a to navíc často pouze v rámci hodin tělesné výchovy. Celodenní sezení ve školních lavicích a u domácích úkolů pokračuje vysedáváním u počítačů, telefonů a televize. Nekompenzované držení těla se zcela jistě projeví v dospělosti, kdy může dojít až k degenerativním onemocněním páteře, často provázeným bolestmi.

Pravidelný pohyb u dětí že snižuje nemocnost, udržuje tělesnou hmotnost v normě a má pozitivní dopad na psychiku dítěte. České děti ale v současnosti nemají dostatek pohybové aktivity, ačkoli odborníci v rámci prevence civilizačních chorob doporučují již výše uvedenou hodinu náročnější fyzické aktivity denně.

Pro zdravý vývoj dítěte je bezesporu velmi důležitá rovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem. Nadbytek energie a nedostatek pohybu vede k nadváze a posléze k obezitě.

Pohyb je naprosto důležitý také pro všechny vnitřní procesy v organismu, kupříkladu pro lymfatický systém, zahřátí a prokrvení končetin, zvýšení tepové frekvence a dýchání, a tím lepší okysličení tkání a mozku. Zapojením pánevního dna a vnitřního stabilizačního systému páteře dochází vlivem pohybu k vytváření energie a současně též k podpoře práce kosterních svalů. Dobrá pohyblivost se projevuje na naši psychice.

Právě pohybová aktivita z programu dnešních poměrně rychle mizí. Podle statistik necvičí až čtvrtina všech dětí. Zarážejícím faktem zůstává, že se tak děje s vědomím rodičů. K největším zlodějům pohybu potom patří chytrý telefon, počítač a televize. Je tedy nesmírně důležité nabídnout našim dětem jiné možnosti trávené volného času, třeba právě využitím nových nebo opravených obecních nebo městských sportovišť a hřišť.

Vzhledem k tomu, že se finanční částky na výstavbu a modernizaci pohybují často až v astronomických výškách představují dotace často jedinou možnost, jak kýžené finance získat. Strach v tomto případe není na místě. Třebaže jsou pravidla vyhlášených výzev dotačních programů přísná, Marek Semerád ubezpečuje: 

"10 let praxe našeho týmu nám dává cenné zkušenosti a jistotu v tom, co děláme. Vám to dává 80% úspěšnost na získání vytoužené dotace a financí pro váš jedinečný projekt."

Díky dotacím tak lze vyřešit vysoké nároky kladené na starosty, kteří nemohou jen tak sáhnout do pokladny, vytáhnout požadovaný obnos peněz a zaplati nové sportovní areál. Prostřednictvím dotací tak můžeme nejen našim dětem zajistit kvalitní sportovní vyžití a pohyb, jenž je pro jejich vývoj tolik důležitý. 

komerční sdělení